Ordningsregler

Man måste själv teckna ett så kallat bostadsrättstillägg hos sitt försäkringsbolag

Kontakta vicevärd före något arbete med badrummet då det gäller speciella regler som har med försäkringsfrågor att göra

Till bostadsrätten tillhör tre stycken nycklar

För allas trevnad är det viktigt att Du gör rent i tvättstugan efter Dig

Papper, tidningar, glas, burkar och batterier ska sorteras och lämnas i de återvinningsstationer som Gävle kommun tillhandahåller. Får ej kastas i soporna eller läggas i containern för grovsopor på gården. Hushållssopor och kompost förpackas väl och kastas i soprummet bredvid entrén. Container för grovsopor finns på gården.

Utöver vad föreningens stadgar föreskriver, åligger det bostadsrättshavare:

 • Att väl vårda och aktsamt begagna såväl egen lägenhet med vad därtill hör samt föreningens egendom i övrigt.
 • Att icke i lägenheten utöva sådan verksamhet, som kan vara störande för annan som bor i fastigheten.
 • Att icke utan styrelsens medgivande uppsätta skyltar eller anslag i fastigheten eller på dess ytterväggar.
 • Att icke utan styrelsens medgivande uppsätta skyltar eller anslag i fastigheten eller på dess ytterväggar.
 • Att icke utan styrelsens medgivande uppsätta skyltar eller anslag i fastigheten eller på dess ytterväggar.
 • Att icke kasta kattsand o dyl. i soporna utan kasta detta i containern på gården.
 • Att i soporna ej kasta annat än hushållssopor, som härvid skall vara väl emballerat, att ej slänga papper och glas, att ej slänga vätskor, att ej slänga tunga föremål, att ej slänga blomjord, att ej heller slänga lösa papper, askar, plastpåsar eller förpackningsmateriel.
 • Att i övrigt vid användande av soprum följa de föreskrifter som styrelsen eller kommunen utfärdat.
 • Att tillse att övriga sopor såsom badrumsporslin, möbler och andra grovsopor bortforslas eller slängs i containern på gården.
 • Att följa de föreskrifter som kommunen utfärdat om källsortering av sopor.
 • Att icke reglera värmen i lägenheten genom överdriven vädring.
 • Att icke reglera värmen i lägenheten genom överdriven vädring.
 • Att icke hålla lägenhetsdörr öppen för vädring.
 • Att icke lämna dörr till vind eller källare olåst eller uppställd, att icke lämna ytterport eller tvättstugefönster öppet vid olämplig väderlek samt att efter besök på vind eller i källare tillse, att belysningen är släckt.
 • Att icke på gård eller i portuppgång, trappor, förstugor, vinds- eller källargångar, placera föremål, som kan vara störande för trevnaden eller till hinder för passerade.
 • Att vid användande av tvättstuga eller torkrum följa de föreskrifter, som styrelsen har utfärdat.
 • Att icke låta vattenkran stå öppen för kylning av matvaror eller drycker, att ej heller eljest låta vattnet rinna i onödan.
 • Att icke låta vattenkranen stå öppen, när vattnet är avstängt.
 • Att tillse, att avlopp ej blir tilltäppta, och omedelbart låta avhjälpa fel på vattenkranar, avlopp och klosetter.
 • Att icke tappa vatten i badkar mellan kl. 22:00 och 07:00 samt att i övrigt under nämnda tid undvika alla störande vattentappningar.
 • Att icke använda diskmaskiner, tvättmaskiner, centrifug, torktumlare eller andra hushållsapparater som kan vara störande, mellan kl. 22:00 och 07:00.
 • Att icke utan särskilt medgivande av kringboende utföra sång eller musik mellan kl. 22:00 ock 07:00.
 • Att i övrigt tillse, att nattron ej blir störd för andra, som bor i fastigheten.
 • Att vid utövande av sång eller musik och användandet av TV eller annan ljudanläggning hålla fönster och balkongdörrar stängda, att dämpa ljudet så mycket som möjligt samt att i övrigt i möjligaste mån undvika vad som kan vara störande för kringboende.
 • Att vid användandet av blomlådor på balkong, ej sätta upp dessa på utsidan av balkongräcket.
 • Att i övrigt iakttaga sådan ordning, att trevnaden ej störes för i fastigheten boende.
 • Att icke göra ingrepp eller ändringar i ventilationsanläggningen, att icke montera spiskåpa utan medgivande av styrelsen.
 • Att icke göra egna ingrepp eller ändringar i centralantennanläggningen.
 • Att icke parkera motorfordon på gårdsplanen, utom på särskild angiven hyrd parkeringsplatts varom ett hyresavtal skall utfärdas, att ej heller parkera motorfordon på parkeringsplatts för besökande, att i övrigt följa de parkeringsbestämmelser som styrelsen har utfärdat.
 • Att tillse att föreningens stadgar och dessa ordningsföreskrifter följs av hyresgäster och tillfälliga hyresgäster samt att följa ändringar och tillägg till dessa föreskrifter som styrelsen har utfärdat.